HRD Officer (1 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ :

 • ชาย/ หญิง อายุ 22 – 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี – โท บริหารธุรกิจ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การจัดการทั่วไป, รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านฝึกอบรม
 • ทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงและสภาวะกดดันได้ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถเป็นวิทยากรได้

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • สนับสนุนการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี
 • จัดเตรียมห้องฝึกอบรมและควบคุมอุปกรณ์ เอกสารการอบรมต่างๆ
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายนอก และภายใน
 • ให้ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำรายงานละนำส่งต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • การเป็นวิทยากร / พิธีกรประจำองค์กร
 • สนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจกรรมหรือโครงการ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น