Graphic Design (นักศึกษาฝึกงาน)

Graphic Design (นักศึกษาฝึกงาน)

  • Anywhere

คุณสมบัติ:

  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3-4
  • มีทักษะและความรู้ในด้านการออกแบบกราฟฟิกบนเว็บไซด์และสื่อสิ่งพิมพ์
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Premiere Pro และ After Effects
  • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ไว ใส่ใจรายละเอียด และกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้งาน
  • สื่อสารเก่ง อดทน และตรงต่อเวลา

หน้าที่รับผิดชอบ:

  • ออกแบบขิ้นงานเพื่อใช้งานการโปรโมทคอนเท้นท์และบริการ
  • ออกแบบชิ้นงานสำหรับใช้บน Social Media (Banner, FB Ads, VDO ads) และสื่อ Offline
  • ทำงานร่วมกับทีม Marketing เพื่อวางแผนการสร้างชิ้นงาน