Creative Marketing Supervisor – TV Mono 29 / Mono Plus (2 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 – 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการคิดรูปแบบรายการ งานขาย หรือ ดูแลรายการในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเขียนบท ควบคุมการผลิตจะได้ รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • มีทักษะการใช้ MS.Office/ Internet โดยเฉพาะ MS.Power Point ได้ดี
 • สามารถเจรจาต่อรอง และปิดงานได้อย่างดีเยี่ยม

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • วางแผน คิดรูปแบบรายการ งานขาย รวมทั้งดูแลการผลิตรายการให้เป็นไปตามภาพลักษณ์ที่นำเสนอ และสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น