Copy Writer – TV Mono 29 / Mono Plus (2 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ22-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์,การตลาด,วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เขียนข่าว เขียนบทความอย่างน้อย1 ปี
 • สามารถวิเคราะห์คำและเนื้อหาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของบริษัทได้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านงานเขียนเป็นอย่างดี

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • เรียบเรียงประเด็น และเนื้อหาข่าว เขียนข่าว เขียนบทความ ให้น่าสนใจ

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น