เจ้าหน้าที่ประสานงาน (2 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ :

 • เพศหญฺิง
 • อายุ 22-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป, บัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องตัวเลข และงานบัญชีพื้นฐาน 
 • มีพื้นฐานด้านโปรแกรม Microsoft Office

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • ทำเอกสารต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น