Content Specialist (นักศึกษาฝึกงาน)

คุณสมบัติ:

  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3-4
  • เข้าใจความต้องการของวัยรุ่น
  • นำเทรนด์ ทันกระแส และมีความคิดสร้างสรรค์
  • กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้านำเสนอไอเดียของตัวเอง

หน้าที่รับผิดชอบ:

  • เขียนบทความ เข้าใจหลักการเขียนบทความ การวางภาพ และการใชีคีย์เวิร์ดเพื่อการสืบค้น
  • คิดหัวข้อ ทำคลิป คลิปมีความน่าสนใจ สร้างการบอกต่อ เป็นกระแส