Content Marketing (นักศึกษาฝึกงาน)

Content Marketing (นักศึกษาฝึกงาน)

  • Anywhere

คุณสมบัติ:

  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3-4

หน้าที่รับผิดชอบ:

  • คิดสร้างสรรค์ จัดทำ วางรูปภาพของ Content เกี่ยวกับเกมส์ลง Social media ให้ตามกระแสความนิยม
  • วิเคราะห์ผลตอบรับของเนื้อหา
  • หากมีความชอบ และสนใจเกี่ยวกับวงการเกมส์ รวมถึงสามารถใช้ Photoshop+ Illustrator ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ