Android Developer (2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ :

 • เพศชายและหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ JAVA, JavaScript, Kotlin และ Android Studio

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งานใน  Android ให้แสดงผลใน Mobile Tablet และ TV ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ตรงตามแผนการพัฒนา
 • ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยธุรกิจ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
 • ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น