เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการ / โฆษณา (Censor)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการ / โฆษณา (Censor)

 • Anywhere

คุณสมบัติ :

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง อดทน ชอบดูรายการโทรทัศน์
 • มีความรู้ด้านหลักไวยากรณ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์การอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในการเป็นเซนเซอร์
 • รู้หลักจริยธรรมพื้นฐานของสื่อมวลชน
 • ตรวจสอบเนื้อหารายการ ให้เป็นไปตามประกาศกฎเกณฑ์ของ กสทช. และกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกอากาศ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมาย และ ระเบียบของ กสทช.
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ดูแล ตรวจสอบ เนื้อหารายการ และโฆษณาที่จะออกอากาศในสถานี เซ็นเซอร์คำผิด คำที่ไม่เหมาะสม ทั้งทางด้านภาษา และวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามประกาศกฎเกณฑ์ของ กสทช. และกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกอากาศ ก่อนออกอากาศทางสถานี

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น