บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ช่อง Mono 29 (Manager)

บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ช่อง Mono 29 (Manager)

 • Anywhere

คุณสมบัติ :

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีความรู้เกี่ยวกับกระแสข่าว ทุกสายข่าว สามารถจับทิศทางทุกกระแสข่าว ทันกระแส
 • มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ ทีวีและออนไลน์ มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา และทิศทางของสื่อออนไลน์
 • มีประสบการณ์ด้านงานข่าว / ผู้สื่อข่าว / บรรณาธิการ / โปรดิวเซอร์ข่าวโทรทัศน์ หรือออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจ และสามารถใช้สื่อโซเชียลในการนำเสนองานข่าวได้ดี
 • มีทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อสาร เพื่อการผลิตสื่อออนไลน์
 • สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกกลุ่มงานได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • คิดกลยุทธ์ วางแผน การนำเสนอข่าว ภาพ คลิป ออนไลน์ ให้มียอดติดตามสูง และสามารถสร้างรายได้ให้กับทีมข่าวออนไลน์ได้
 • ผลิตและนำเนื้อหาข่าวของทีมข่าวออนไลน์ ข่าวโทรทัศน์ ช่องโมโน 29 ไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม เช่น Website, facebook, twitter, Instagram, Tiktok
 • รายงานปัญหาการทำงาน วิเคราะห์คู่แข่งขัน และหาข้อมูลกำหนดกลยุทธ์เสนอผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น