การตลาดออนไลน์ – TV Mono 29 / Mono Plus (2 ตำแหน่ง)

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียน คิด Content พาดหัวข่าวที่น่าสนใจ
 • มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online เช่น SEO, SEM, Google Adwords
 • มีประสบการณ์ด้าน Social Media เช่น Facebook, Instragram, Twitter
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดกิจกรรมสนับสนุน ทั้งในสื่อออนไลน์ และพื้นที่จริง
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา นำเสนอสินค้า หรือการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • บริหาร จัดการ วางแผนงบประมาณในการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์ ดูแลโปรเจค ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนรายการในเครือ Mono TV รวมทั้งกิจกรรมร่วมสนุก ผ่านช่องทางออนไลน์

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • โบนัสประจำปี
 • ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น