โครงการช่วยเหลือสังคม

โครงการช่วยเหลือสังคม

โมโน เน็กซ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ และสร้างจิตสำนึกของการแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านเครือข่ายทุกช่องทางกับโครงการเพื่อเด็กและชุมชน โครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ และการดำเนินกิจกรรมทางสัมคมร่วมกับเว็บไซต์เอ็มไทย และเครือข่ายสังคมออนไลน์ อีกด้วย