โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โมโน เน็กซ์ ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อโลกของเราสวยงามและน่าอยู่ ตราบจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ผ่านกิจกรรมโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ โครงการ“สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง” โครงการ “อนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการัง” โครงการ “อนุรักษ์ป่าชายเลน” และ โครงการ “ปลูกป่าฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติ”