นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

อายุ 55 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 58 ปีการศึกษา 2558 – 2559
    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 101/2556
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : 0.04%

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. โมโน เน็กซ์2

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ โลโค โมชั่น
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โฟร์ สตรอง วินด์ส
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
2547 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอรี่
2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน
2541 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส์
2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม
2532 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. นิวไวเต็ก
2545 – 2563 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. มีเดีย เชคเกอร์

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา