นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

อายุ 65 ปี

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โมโน เน็กซ์2

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์2
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล
2546 – 2551 บรรณาธิการบริหาร บจก. กอซซิปสตาร์

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา