นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

อายุ 64 ปี

กรรมการ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล
2546 – 2551 บรรณาธิการบริหาร บจก. กอซซิปสตาร์

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ