นายวีรยุทธ โพธารามิก

นายวีรยุทธ โพธารามิก

อายุ 50 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 16 มีนาคม 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 264/2018
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 62 ปีการศึกษา 2562 – 2563
    • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร
2560 – 2562 ผู้อำนวยการ แผนกขายและธุรกิจองค์กร
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2561 – 2562 กรรมการตรวจสอบ
บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2552 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
2554 – 2562 ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร
บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไทย โปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก
2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. โกรว์ คอนซัลแตนท์
2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. วี.บี. คอร์เปอเรชั่น
2554 – 2560 ผู้จัดการทีมฟุตบอล BBCU – Big Bang Chula United Football Club

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา