นายพิชญ์ โพธารามิก

นายพิชญ์ โพธารามิก

อายุ 46 ปี

ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
    London School of Economics & Political Science, UK
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) –

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : 64.29%, MONO-W1 : 59.73%

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พินเวสท์ ฟู้ด แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด
2660 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แจส โฮลดิ้ง 2017
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พินเวสท์ คอร์ปอเรชั่น
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีวีเอส ดีเวลล็อปเมนท์
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอรัลด์ ฟาร์ม

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา