นายธีรศักดิ์ ธาราวร

อายุ 44 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : 0.03%, MONO-W1 : 0.002%

ประสบการณ์ทำงาน

2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2555 – 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 – 2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ