นายซัง โด ลี

นายซัง โด ลี

อายุ 45 ปี

กรรมการ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมอุตสาหการ
    Yonsei University, Seoul, Korea
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 103/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : 0.35%

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
2555 – 2563 กรรมการบริหาร
2555 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. โมโน เน็กซ์2

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2563 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์2

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา