นายซัง โด ลี

นายซัง โด ลี

อายุ 44 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมอุตสาหการ
    Yonsei University, Seoul, Korea
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 103/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : 0.37%

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
2555 – พ.ย. 62 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ