นายจิรประวัติ บุณยะเสน

อายุ 50 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 มีนาคม 2545)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • หลักสูตร How to Develop a Risk Management(HRP) รุ่น 1/2555

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : 0.19%, MONO-W1 : 0.24%

ประสบการณ์ทำงาน

2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต / บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง / บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2545 – 2558 ผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต / บมจ. โมโน เทคโนโลยี

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ