นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

อายุ 50 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 30/2561
    • Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
    • หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 10/2558

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : 0.28%, MONO-W1 : 0.06%

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บมจ. โมโน เทคโนโลยี

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2548 – 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ