นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

อายุ 51 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2562
  • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 30/2561
  • Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551
 • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
  • หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 10/2558
 • หลักสูตรอบรมภายในด้านบัญชีปี 2562: สังเกตุ รู้ทัน ประเมินความเสี่ยงงบการเงินเบื้องต้น

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : 0.29%

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บมจ. โมโน เทคโนโลยี

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2548 – 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา