นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

อายุ 49 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
และเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2556)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • หลักสูตร How to Develop a Risk Management(HRP) รุ่น 1/2555
  • หลักสูตรอบรมภายในด้านบัญชีปี 2562 : จำนวน 5 หลักสูตร

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1(%)
MONO : 0.02%

ประสบการณ์ทำงาน

2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง / บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2556 – 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2548 – 2555 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน / บจก. โมโน เทคโนโลยี

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอเนื้อหาที่ดี รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากคุณใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั้น แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายคุ้กกี้และนโยบายส่วนบุคคลของเรา