ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 3 ปีที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม
2562
2561
2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
  สินทรัพย์รวม 4,542.78 5,765.08 5,736.60
  หนี้สินรวม 2,531.09 3,123.99 2,997.37
  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,011.69 2,641.09 2,739.23
งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)
  รายได้จากการขายและให้บริการ 2,150.39 2,399.23 2,528.67
  รายได้รวม 2,184.34 2,508.12 2,575.71
  กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (558.62) (45.28) 148.71
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) (616.19) (193.27) 58.17
  กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.18) (0.06) 0.02
  จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,451.45 3,351.57

อัตราส่วนทางการเงิน
2562
2561
2560
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.71 20.56 27.28
  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) (27.59) (6.43) 4.02
  อัตรากำไรสุทธิ (%) (28.21) (7.71) 2.26
  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (26.49) (7.18) 2.28
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (10.84) (0.79) 2.67
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.26 1.18 1.09
การจ่ายปันผล
2562
2561
2560
  จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,471.03 3,390.74
  ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 0.10
  รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.060
    ปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) 0.030
    ปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) 0.030
  อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 1/ 381.66

1/คำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ