ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 3 ปีที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม
2561
2560
2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
  สินทรัพย์รวม 5,765.08 5,736.60 5,391.66
  หนี้สินรวม 3,123.99 2,997.37 3,026.05
  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,641.09 2,739.23 2,365.61
งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)
  รายได้จากการขายและให้บริการ 2,399.23 2,528.67 2,076.76
  รายได้รวม 2,508.12 2,575.71 2,112.70
  กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (50.10) 148.71 (94.89)
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) (193.27) 58.17 (249.55)
  กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.06) 0.02 (0.08)
  จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 3,451.45 3,351.57 3,172.66
อัตราส่วนทางการเงิน
2561
2560
2559
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.56 27.28 20.18
  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) (6.63) 4.02 (6.21)
  อัตรากำไรสุทธิ (%) (7.71) 2.26 (11.81)
  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (7.18) 2.28 (10.42)
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (0.87) 2.67 (1.78)
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.18 1.09 1.28
การจ่ายปันผล
2561
2560
2559
  จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น) 3,471.03 3,390.74 3,200.94
  ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 0.10
  รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.060 0.030
    ปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) 0.030
    ปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) 0.030 0.030
  อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 1/ 381.66 38.66

1/คำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ