Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560                                   pdf

วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น                                                                               
vdo  
 
 all-(1).png
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560                                                  
 pdf


สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

 
pdf1
2. รายงานประจำปี 2559 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559
 
pdf1
3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2559
อย่างย่อ

pdf3
4. ประวัติผู้สอบบัญชี
 
pdf4
5. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 
pdf5
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

pdf6
7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 
pdf7
8. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

pdf9
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 
pdf9
10. ข่าวประชาสัมพันธ์ “งดแจกของชำร่วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560”
 
pdf9
11.  แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 
pdf9
12.  แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งติดบาร์โค้คของผู้ถือหุ้น
(โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)  
 
 
13. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
pdf9
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) pdf9
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) pdf9
 


 


การให้สิทธิผู้ถือหุ้น


เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น โดยส่งใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2560 ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือแบบเสนอ
คำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ได้ทาง E-mail ที่ companysec@mono.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่    
     
  เลขานุการบริษัท
                บมจ. โมโน เทคโนโลยี ชั้น 16 
                เลขที่ 200 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล หมู่ 4 
                ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 
        ท่านสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการให้สิทธิผู้ถือหุ้น