Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558                                  pdf

วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น                                                                               
vdo หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558                                         
pdf

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2557

 
pdf1
2. รายงานประจำปี 2557 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 
 pdf2
3. ประวัติผู้สอบบัญชี
pdf3

4. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 
pdf4
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 
pdf5

6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
pdf6

7. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 
pdf7
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 
pdf8
 
9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 
pdf9
10.   หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

 
 
pdf10-1
pdf10-2
pdf10-3

การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น โดยส่งใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2558 ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือแบบเสนอ
คำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ได้ทาง E-mail ที่ companysec@mono.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่    
     
  เลขานุการบริษัท
                บมจ. โมโน เทคโนโลยี ชั้น 16 
                เลขที่ 200 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล หมู่ 4 
                ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 
        ท่านสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการให้สิทธิผู้ถือหุ้น