Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

 


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

ลำดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้น (หุ้น)

% หุ้น

1

นายพิชญ์ โพธารามิก

2,283,999,280

68.30

2

 นายโสรัชย์ อัศวะประภา

61,000,000

1.82

3 นายยศวี พสวงศ์ 55,000,000 1.64
4 นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ 50,000,000 1.50
5 นายพิชิต ชินวิทยากุล 41,000,000 1.23
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 40,924,261 1.22
7 นายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ 34,000,000 1.02
8 น.ส.กุลธรา อิ่มสงวน 29,000,000 0.87
9 น.ส.พร้อมศิริ สหบุญธรรม 26,058,400 0.78
10 นางลลนา ธาราสุข 25,575,700 0.76
11
นายนวมินทร์ ประสพเนตร
22,900,000
0.68
12 น.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม 19,155,300 0.57
  ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 655,322,596 19.60
  รวม 3,343,935,537 100.00