Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา
Mono-Group-Logo-(1).png    
       
ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ โมโน กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจ
"Entertainment Content Creator" อันดับ 1 ของเมืองไทย ผู้ให้บริการ
ข้อมูลและสาระบันเทิง ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ต
สื่อสิ่ง
พิมพ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และรายการโทรทัศน์ 

 
Video Presentation

SET Announcements
18/08/2560
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2560 เพิ่มเติม

09/08/2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)

09/08/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

09/08/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

09/08/2560
แจ้งการการเลิกดำเนินกิจการบริษัทย่อยในต่างประเทศ

31/07/2560
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท

30/06/2560
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 11)

05/06/2560
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1

09/05/2560
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

09/05/2560
แจ้งการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน เปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์

08/05/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

08/05/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

08/05/2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)

08/05/2560
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

26/04/2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

21/04/2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ

31/03/2560
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 10)

24/03/2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

24/03/2560
จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข F53-4)

17/03/2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

06/03/2560
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1

06/03/2560
การไม่ดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ MONO-W1

06/03/2560
แจ้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

24/02/2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

22/02/2560
จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

21/02/2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

21/02/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

21/02/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

21/02/2560
แจ้งการเพิ่มทุนชำระแล้วในบริษัทย่อย การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ การเลิกบริษัทย่อยในต่างประเทศ และรายงานผลการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

21/02/2560
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

31/01/2560
แจ้งผลการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า

27/01/2560
หุ้นเพิ่มทุนที่เริ่มซื้อขายวันที่ 27 มกราคม 2560 ห้ามขาย จำหน่ายจ่าย หรือโอนเป็นระยะเวลา 6 เดือน (Lockup)

26/01/2560
หุ้นเพิ่มทุนของ MONO เริ่มซื้อขายวันที่ 27 มกราคม 2560

13/01/2560
แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ

13/01/2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

13/01/2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

11/01/2560
อนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 1 (แก้ไข เพิ่มเติม)

10/01/2560
การไม่ดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ MONO-W1

10/01/2560
อนุมัติการเสน��ขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 1

30/12/2559
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 9)

08/12/2559
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ

06/12/2559
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 9)

02/12/2559
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

09/11/2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

09/11/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

09/11/2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559

28/10/2559
แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย

30/09/2559
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

30/09/2559
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 8)

05/09/2559
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 8)

10/08/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

10/08/2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559

10/08/2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

29/07/2559
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

30/06/2559
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 7)

10/06/2559
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 7)

10/06/2559
หุ้นเพิ่มทุนของ MONO เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มิถุนายน 2559

07/06/2559
แจ้งการเพิ่มทุน(ใหม่) ในบริษัทย่อย

06/06/2559
แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ (แก้ไข)

06/06/2559
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข เทมเพลต)

03/06/2559
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

03/06/2559
แจ้งการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ MONO-W1 (แก้ไข)

03/06/2559
แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ (แก้ไข)

02/06/2559
แจ้งการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ MONO-W1

02/06/2559
แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ

02/06/2559
แจ้งกำหนดวันเสนอขาย วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด

11/05/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

11/05/2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559

11/05/2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

11/05/2559
แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

10/05/2559
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

27/04/2559
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

31/03/2559
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 6)

29/03/2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

25/03/2559
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

25/03/2559
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 งดจ่ายปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเพิ่มทุน(แก้ไข)

23/03/2559
แจ้งการเพิ่มทุนชำระแล้ว และเพิ่มทุน(ใหม่) ในบริษัทย่อย

09/03/2559
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

08/03/2559
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 6)

07/03/2559
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 งดจ่ายปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเพิ่มทุน(แก้ไข Templates)

04/03/2559
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 งดจ่ายปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเพิ่มทุน

04/03/2559
หุ้นเพิ่มทุนของ MONO เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มีนาคม 2559

23/02/2559
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

23/02/2559
อนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 1 (แก้ไข เพิ่มเติม)

23/02/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)แก้ไข

19/02/2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

19/02/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

19/02/2559
อนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 1

19/02/2559
งบการเงินรายปี 2558

29/01/2559
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

15/01/2559
แจ้งผลการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า

30/12/2558
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 5)

08/12/2558
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกั��� (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 5)

02/12/2558
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2559 ของบริษัทฯ

16/11/2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 (แก้ไขไฟล์แนบ)

13/11/2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

13/11/2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558

13/11/2558
การจดทะเบียนจัดตั้งสาขาของบริษัทย่อย

12/10/2558
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

07/10/2558
หุ้นเพิ่มทุนของ MONO เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2558

30/09/2558
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

07/09/2558
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 4)

06/08/2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558

06/08/2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

06/08/2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558

03/08/2558
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (แก้ไข)

31/07/2558
แจ้งการเพิ่มทุนชำระแล้วในบริษัทย่อยและการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

31/07/2558
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

30/06/2558
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)

12/06/2558
แจ้งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ

05/06/2558
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)

07/05/2558
แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

07/05/2558
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

06/05/2558
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558

06/05/2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558

06/05/2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

23/04/2558
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

08/04/2558
หุ้นเพิ่มทุนของ MONO เริ่มซื้อขายวันที่ 9 เมษายน 2558

07/04/2558
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)

01/04/2558
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

05/03/2558
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1

26/02/2558
จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไขเพิ่มเติม)

25/02/2558
โครงการก่อสร้างอาคารสตูดิโอ

25/02/2558
จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

25/02/2558
งบการเงินรายปี 2557

25/02/2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

25/02/2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557

29/01/2558
แจ้งผลการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า

28/01/2558
การย้ายหลักทรัพย์ MONO เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 29 ม.ค. 58

16/01/2558
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

09/01/2558
หุ้นเพิ่มทุนของ MONO เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2558

05/01/2558
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)

05/01/2558
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

16/12/2557
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

04/12/2557
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งแรก)

05/11/2557
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557

05/11/2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

05/11/2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557

03/11/2557
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: MONO-W1 เริ่มซื้อขาย 4 พฤศจิกายน 2557

28/10/2557
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

22/10/2557
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (F53-5)

01/10/2557
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

30/09/2557
หุ้นเพิ่มทุนของ MONO เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ตุลาคม 2557

25/09/2557
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

25/09/2557
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

12/09/2557
บรรยากาศการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

12/09/2557
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

04/09/2557
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

06/08/2557
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 การเพิ่มทุน การย้ายหลักทรัพย์จาก mai เป็น SET กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

06/08/2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557

06/08/2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

29/07/2557
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

07/05/2557
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557

07/05/2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

07/05/2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

25/04/2557
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

11/04/2557
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

10/03/2557
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

26/02/2557
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แ้ก้ไข)

20/02/2557
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แ้ก้ไข)

19/02/2557
แจ้งสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์

19/02/2557
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

19/02/2557
แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2556

19/02/2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

07/02/2557
แจ้งการเพิ่มทุนชำระแล้วในบริษัทย่อย

16/01/2557
แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่

14/01/2557
แจ้งผลการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ

27/12/2556
แจ้งเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

27/12/2556
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

24/12/2556
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2557 ของบริษัทฯ

13/12/2556
แจ้งการผ่านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตฯ

02/12/2556
แจ้งการเพิ่มทุนชำระแล้วในบริษัทย่อย

06/11/2556
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556

06/11/2556
แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

06/11/2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

13/09/2556
แจ้งการเพิ่มทุนชำระแล้วในบริษัทย่อยและการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

08/08/2556
แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

08/08/2556
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556

08/08/2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

29/07/2556
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

26/07/2556
การเข้าทำสัญญาบริหารลิขสิทธิ์กับสโมสรลิเวอร์พูล (Liverpool)

04/07/2556
การลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ข้อมูลเพิ่มเติม)

04/07/2556
การลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

07/06/2556
แจ้งวิธีการนำส่งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

05/06/2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1

05/06/2556
งบการเงินรายปี 2555 (zip)

04/06/2556
ตลาดหลักทรัพย์ MAI เพิ่มสินค้า : MONO เริ่มซื้อขาย 6 มิ.ย. 2556 (เพิ่มเติม)

04/06/2556
ตลาดหลักทรัพย์ MAI เพิ่มสินค้า : MONO เริ่มซื้อขาย 6 มิ.ย. 2556

รายงานประจำปี 
2559        

แบบ 56-1
2559

Investor Bulletins
Q2-2560
icon_new.gif

AR-TH-100.png 56-1-60.png
 
FSQ217S100-(1).png MAGM2017.gif
(คลิก���ี่รูปเพื่อดาวน์โหลด)
 
วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น 2560 icon_new.gif                                       vdo 
รางวัลบริษัทจดทะเบียน (mai) ยอดเยี่ยมแห่งปี 2014