Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายจิรประวัติ บุณยะเสน กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

  1. 


 
พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
 
  2.

 
กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 
  3.

 
ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 
  4.
 
กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
 
  5.
 
กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
 
  6.

 
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
 
  7.


 
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
 
  8.

 
จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น และสนับสนุนคณะทำงานในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ