Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

 mono-investor-(2).jpg


จรรยาบรรณกรรมการ และผู้บริหาร

จรรยาบรรณฉบับนี้ ได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดังมีรายละเอียดดังนี้


             หลักการในการดำเนินธุรกิจ

             ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

             ความรับผิดชอบต่อบริษัทและบริษัทย่อย และทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย