Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา
แนวปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต

เนื่องจากการทุจริตสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบเพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานโมโน
กรุ๊ป ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

          1.   ค่าอำนวยความสะดวกและเงินให้สินบน

              1.1

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะจ่ายหรือรับค่าอำนวยความสะดวกหรือ เงินให้สินบน

  1.2 

หากพนักงานได้รับการร้องขอให้จ่ายเงินในนามของบริษัท ควรระมัดระวังการจ่ายเงินดังกล่าวนั้นและต้องพิจารณาด้วยว่า การจ่ายเงินกระทำเพื่ออะไรและจำนวนเงินที่จ่ายเหมาะสมหรือไม่ พนักงานควรขอใบเสร็จรับเงิน หรือ ต้องจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงิน และหากไม่แน่ใจหรือสงสัยให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ

2.  การเลี้ยงรับรอง และ การให้หรือรับของกำนัล ของขวัญ

                                       
2.1 

   
พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง หรือการแลกเปลี่ยนของกำนัล ที่มีมูลค่าสูงเกินสมควรหรือถี่เกินสมควร เว้นแต่เป็นการเลี้ยงรับรองเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเป็นการรักษาสัมพันธภาพอันดีซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการประกอบธุรกิจ โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทน โดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และให้เป็นไปตามหลักการการขออนุมัติและระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด


2.2การให้หรือรับ ของกำนัล ของขวัญหรือบริการ เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด พนักงานสามารถให้ หรือ รับของขวัญได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไป

-   ไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อครอบงำ ชักนำ หรือ ตอบแทนบุญคุใดๆ เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

-   เป็นการให้ในนามบริษัทไม่ใช่ในนามของพนักงาน และเป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

-      เป็น การให้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฎิบัติ และควรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินและมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท

-   ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสมและมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ อาทิ สิ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งประทับตราบริษัท (เช่น ปากกา หมวก เสื้อยืด)  หรือ สิ่งที่ทำขึ้นเพื่อแจกโดยทั่วไป (เช่น แจกพนักงาน หรือแจกลูกค้าอื่นของคู่ค้า)  เป็นต้น

-   เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


2.3สำหรับการรับ พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 3,000 บาท กรณีที่มูลค่าเกินต้องแจ้งให้ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียทราบว่าเป็นการผิดระเบียบของบริษัท กรณีที่ไม่สามารถปฎิเสธและจะต้องรับของขวัญมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้ส่งมอบของขวัญดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยให้ใช้แบบรายงานการรับของขวัญ พร้อมกับส่งแบบรายงานของขวัญดังกล่าวให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นสวัสดิการ ของรางวัลแก่พนักงาน หรือบริจาคเพื่อการกุศลในนามของบริษัทตามโอกาสและความเหมาะสมต่อไป


2.4
เมื่อ ต้องติดต่อธุรกิจในต่างประเทศหรือต่างวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าการแลกเปลี่ยนไมตรีทางการค้าด้วยของกำนัลที่มูลค่าสูง เป็นมารยาททางธุรกิจที่ดีและเหมาะสม การมอบและการรับของกำนัลดังกล่าว พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อลงบันทึกเป็นทรัพย์สินของ บริษัท

 

3.  เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน


              การ ให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และจะต้องไม่ถูกมองว่ามีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม เมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ มีการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการเป็นสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนจะกระทำอย่าง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
    นอก จากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกระบวนการควบคุม การตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการ คอร์รัปชั่น  มีขั้นตอนการอนุมัติและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน และเป็นไปตามหลักการขออนุมัติและระเบียบการเบิกค่าใช้จ่าย

         
4.  การสนับสนุนและการช่วยเหลือทางการเมือง
 
                                4.1  

บริษัทฯ  มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองหรือ นักการเมือง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  4.2


พนักงาน มีสิทธิเสรีภาพที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญติแห่ง กฎหมาย แต่จะต้องไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในบริษัทฯ   โดยกระทำนอกเวลาทำการและไม่ใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการกระทำดังกล่าว 

  4.3กรณี ที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือ ต้องไม่กระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฎิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ

               
                          ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย โดยระบ���ชื่อผู้รับ   การสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียด จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

5.  บริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน

 

                     5.1  
  

บริษัทฯ สนับสนุนให้บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือทั้งกลุ่ม ที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมปฎิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง 

  5.2

บุคคล เหล่านี้  ได้แก่ ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการจัดซื้อ จัดหาสินค้า/บริการ ประเมินการคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย  ผู้รับเหมา ตลอดจนตัวกลางทางธุรกิจด้วยความโปร่งใส รอบคอบ โดยจะแจ้งให้ทราบถึงนโยบายฉบับนี้ และในเบื้องต้นให้ปฎิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน แนวปฎิบัติ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง