Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา
การแจ้งเบาะแส

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส

   1. พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์ติดสินบน หรือ รับสินบนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือ หน่วยงานเอกชน
  2. พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติ ของบริษัทหรือ มีผลต่อระบบควบคุมภายในของ บริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจเป็นช่องทางการทุจริต
  3. พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
  4.  พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

กรณีมีข้อสงสัย
     พนักงานทุกคนสามารถขอคำแนะนำหรือขอคำชี้แจงข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือ การกระทำที่อาจถือเป็นการทุจริตหรือการคอร์รัปชั่น ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล หรือหากไม่แน่ใจว่าการกระทำนั้นๆ  เข้าข่ายการทุจริต หรือ ต้องการหารือก่อนการร้องเรียนได้ส่งอีเมล์มาที่ antifraud@mono.co.th

การรายงานการพบเห็นการทุจริต การให้สินบนหรือการคอร์รัปชั่น

กรณีพนักงานมีหลักฐานใดๆของผู้บริหารพนักงานหรือบุคคลใดซึ่งกระทำการในนามบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นหรือติดสินบนจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีหรือรายงานผ่านช่องทางการรับเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างจริงจังและรักษาเป็นความลับ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงานหรือผู้รายงานด้วยเจตนาสุจริต

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้ง เบาะแสข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือ ทางอ้อม  โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

  1. โดย ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
    1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@mono.co.th 
    2. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัทที่ companysec@mono.co.th หรือ antifraud@mono.co.th หรือ ส่งผ่านไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัทฯ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 ชั้น 16 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
    3. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อ แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทุจริต 
  1. บุคคล ที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  คู่แข่งทางการค้า  เจ้าหนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น  ทางบริษัทฯ จะรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุด
  2. หาก ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง  การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย   ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย  ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฏหมาย
ทั้งนี้  โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทและคำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถืออันเป็นสิ้นสุด