Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา
การอบรมและการสื่อสาร

ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

  1. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการให้สินบนการคอร์รัปชั่น ให้กับตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ คู่ค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตั้งแต่เริ่มต้นในการทำธุรกิจร่วมกันและ/หรือ ภายหลังตามความเหมาะสม