Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้


        (1)  

 
เคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 
  (2) 
ให้ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทั้งทางวาจาและการกระทำ อันเนื่องจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ภาษา วัฒนธรรม การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ
 
  (3)
 
ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงการเคารพในสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติ
 
  (4) 
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่กระทำการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล การเก็บข้อมูล การเปิดเผยหรือการนำข้อมูลไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบบริษัท
 
  (5)
 
มีกระบวนการติดตามกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน