Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

 


สิทธิของผู้ถือหุ้น

 

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การได้รับส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท การได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอถูกต้องชัดเจน รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ของบริษัท เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้


(1) 
  
 
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ และชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาวาระก่อนการประชุม
 
(2)


 
บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน โดยให้ข้อมูวัน เวลา และสถานที่จัดงาน พร้อมระบุแผนที่ชัดเจน ซึ่งสถานที่จัดงานสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึง บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง โดยจัดช่องทางการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันอย่างเพียงพอ มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้สำหรับกรณีมอบฉันทะ และนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล เพื่อให้การจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ
 
(3) 
ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเส��ยงในการประชุม เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย
 
(4) 
ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุม อย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 
(5)

 
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
 
(6)
 
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด
 
(7)

 
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดจากวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน บันทึกคำถามคำตอบระหว่างการประชุม และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูรายงานดังกล่าวได้ด้วย
 
(8) 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
 
(9) 
จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อข้อมูลได้โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (“E-mail” ) ของกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท
 
(10)

 
เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 
(11)
 
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม