Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

 


 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2555


1. 
นายปรีชา ลีละศิธร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2


2. 
นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2


3. 
นายโสรัชย์
อัศวะประภา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.  พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

2.  พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง  

3.  ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง  ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท  ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ