Add to
Favorites  
English Thai
���กี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

 


การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 

บริษัทจัดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.


 
  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
 2.


 
   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อและส่งมอบใบสมัคร และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทำงานเสนอต่อบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งล่วงหน้าถึงการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. 
  ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนการตัดสินใจ โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
4.


 
  เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนห้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนเสียงได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
5.

 
  กำหนดให้กรรมการเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขาน��การบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
6.


 
  กำหนดนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เผยแพร่นโยบายและแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นบริษัท และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่บริษัท จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
7.
 
  กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วันทำการ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
8.

 
  เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติก่อนการทำรายการ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์