Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

mono-investor-(4).jpg


 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

      
บริษัทตะหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ แสดงถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่างๆตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในปี 2558 คณะกรรมบริษัทได้มีการพิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล

     
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีการเผยแพร่และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ผ่านการปฐมนิเทศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อินทราเน็ท และเว็บไซต์ของบริษัท และมีการติดตามการปฏิบัติผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนโยบายกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการสำคัญ 5 หมวด ดังนี้


·       สิทธิของผู้ถือหุ้น

·       การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

·       การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

·       การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

·       ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

           การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
           
           
การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน

          
ดาวน์โหลด นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี