Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

mono-investor-(4).jpg


 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทตะหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ แสดงถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ

ทั้งนี้ นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและแนวทางการดำเนินงาน โดยมีการเผยแพร่และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ผ่านการปฐมนิเทศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อินทราเน็ท และเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้ง ในปี 2559 บริษัทมุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ มีการติดตามผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแล มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2559 ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว และได้รับคะแนนเต็มร้อยในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีกทั้งยังได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย

นโยบายกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการสำคัญ 5 หมวด ดังนี้


·       สิทธิของผู้ถือหุ้น

·       การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

·       การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

·       การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

·       ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

           การดูแลการปฏิบั��ิให้เป็นไปตามนโยบาย
           
           
การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน

          
ดาวน์โหลด นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี