Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบทางสังคม

     กลุ่มบริษัท โมโน ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญที่
อกเหนือไปจากการทำธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังเพียงการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในด้านรายได้เท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างพันธกิจระหว่าง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง เพราะธุรกิจและองค์กรเป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคม องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน จึงต้องดำเนินกิจกรรมทางด้านธุรกิจพร้อมๆไปกับการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ด้วย จึงนำมาซึ่งการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งโครงการเพื่ออนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) จึงเป็น หนึ่งในนโยบายหลักขององค์กร ที่ใช้ขับเคลื่อไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจขององค์กรที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
 
การดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่โมโน กรุ๊ปได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ กิจกรรมปลูกป่า, การอนุรักษ์ป่าชายเลน, การสร้างฝายกั้นน้ำ, การปลูกปะการัง, การนำเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ในการทำงานที่ออฟฟิศ เพื่อลดการใช้กระดาษ หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลือง และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับพนักงาน และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านกิจกรรมด้าน CSR ต่างๆขององค์กร

 

Mono for Social… คืนคุณค่า...เพื่อสังคมน่าอยู่ 

สังคม
กลุ่มบริษัท โมโน ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสร้างสังคม พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ การพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกของการแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านเครือข่ายทุกช่องทางกับโครงการเพื่อเด็กและชุมชน, โครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ และการดำเนินกิจกรรมทางสังคมร่วมกับเว็บไซต์เอ็มไทย และเครือข่ายสังคมออนไลน์ อีกด้วย
View All Photos

 

Mono for Environment...เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ... เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษา... กลุ่มบริษัท โมโน ได้ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อโลกของเราสวยงามและน่าอยู่ ตราบจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ผ่านกิจกรรมโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ โครงการ“สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง” โครงการ “อนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการัง” โครงการ “อนุรักษ์ป่าชายเลน” และ โครงการ “ปลูกป่าฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติ”
View All Photos

 
โล่รางวัล กิจกรรมเพื่อสังคม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมเพื่อสังคม
พันธกิจ CSR

โมโน กรุ๊ป ได้มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุกๆด้านมาอย่างต่อเนื่อง ...(เพิ่มเติม)
logo-csr-mono-(5).png