Add to
Favorites  
English Thai
เกี่ยวกับโมโนสินค้าและบริการข่าวและกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมงานกับโมโนติดต่อเรา

กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบทางสังคม

     กลุ่มบริษัท โมโน ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญที่
อกเหนือไปจากการทำธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังเพียงการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในด้านรายได้เท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างพันธกิจระหว่าง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง เพราะธุรกิจและองค์กรเป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคม องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน จึงต้องดำเนินกิจกรรมทางด้านธุรกิจพร้อมๆไปกับการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ด้วย จึงนำมาซึ่งการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งโครงการเพื่ออนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) จึงเป็น หนึ่งในนโยบายหลักขององค์กร ที่ใช้ขับเคลื่อไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจขององค์กรที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
 
การดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่โมโน กรุ๊ปได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ กิจกรรมปลูกป่า, การอนุรักษ์ป่าชายเลน, การสร้างฝายกั้นน้ำ, การปลูกปะการัง, การนำเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ในการทำงานที่ออฟฟิศ เพื่อลดการใช้กระดาษ หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลือง และยังช่วยลดภาว��โลกร้อน พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับพนักงาน และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านกิจกรรมด้าน CSR ต่างๆขององค์กร

 

Mono for Social… คืนคุณค่า...เพื่อสังคมน่าอยู่ 

สังคม
กลุ่มบริษัท โมโน ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสร้างสังคม พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ การพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกของการแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านเครือข่ายทุกช่องทางกับโครงการเพื่อเด็กและชุมชน, โครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ และการดำเนินกิจกรรมทางสังคมร่วมกับเว็บไซต์เอ็มไทย และเครือข่ายสังคมออนไลน์ อีกด้วย
View All Photos

 

Mono for Environment...เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ... เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษา... กลุ่มบริษัท โมโน ได้ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อโลกของเราสวยงามและน่าอยู่ ตราบจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ผ่านกิจกรรมโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ โครงการ“สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง” โครงการ “อนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการัง” โครงการ “อนุรักษ์ป่าชายเลน” และ โครงการ “ปลูกป่าฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติ”
View All Photos

 
โล่รางวัล กิจกรรมเพื่อสังคม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมเพื่อสังคม
พันธกิจ CSR

โมโน กรุ๊ป ได้มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุกๆด้านมาอย่างต่อเนื่อง ...(เพิ่มเติม)
logo-csr-mono-(5).png